Daily LeetCode – day0087 0915. Partition Array into Disjoint Intervals

// 0915. Partition Array into Disjoint Intervals
class Solution {
  public int partitionDisjoint(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    int leftMax = nums[0];
    int alternate = nums[0];
    int bound = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
      if (nums[i] < leftMax) {
        leftMax = alternate;
        bound = i;
      } else {
        alternate = Math.max(alternate, nums[i]);
      }
    }
    return bound + 1;
  }
}
学习笔记:
这是一道中等难度的题目,不过还是有点困难的。
要保证左边比右边的每一个元素小。
只需要三个变量其实就可以维护住了:左边最大值、备胎值、左边界。
遇到比左边的大的,那么就需要更新备胎值,暂时不把他放进来。
遇到比左边最大值小的,那肯定要把小数字吸收进来,所以之前遇到的备胎必须转正了。
遇到相等怎么办呢?得好好考虑,应该题目说要让左半尽可能元素少。那么相等就不应该放进来。
最终要注意,求的是元素个数,所以我们算的bound边界需要加1才是答案。


关于樊轶群

一个善良的理想主义者。
此条目发表在每日LeetCode分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注