Daily LeetCode – day0145 1753. Maximum Score From Removing Stones

// 1753. Maximum Score From Removing Stones
class Solution {
    public int maximumScore(int a, int b, int c) {
        return Math.min((a + b + c) / 2, a + b + c - Math.max(Math.max(a, b), c));
    }
}
学习笔记:
这是一道贪心、数学的题目。
就分两个情况,一种是可以刚好用完的,一种用不完的。
用不完的话就是要看哪个最大,那最大的那个就是导致用不完的罪魁祸首。


关于樊轶群

一个善良的理想主义者。
此条目发表在每日LeetCode分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注